ลภณ จิรโศภิน

ลภณ จิรโศภิน
5 ดั้ง

อาจารย์ลภณ จิรโศภิน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)